اسلاید شماره 1

خانم دکتر آذری

آقای دکتر نقیه

آقای قندهاری

آقای دکتر بهمنی

آقای مهندس کاغذگران